Blogg avslutad

Hejsan, firma Nandorf Miljökonsult är avslutad sedan december 2010 och därmed är även denna blogg avslutad, kommentarer och inlägg på bloggen kommer däremot ligga ute på bloggen tillsvidare. Mvh Emanuel Nandorf

Ny teknik

En ny intressant avloppslösning erbjuder Kenrex i samarbete med maskinringen. Tekniken är intressant för små tomter i områden med hög skyddsnivå. Det jag tycker är väldigt intressant är samarbetet med Maskinringen då det är en ekonomisk förening för inhyrning och uthyrning av lantbruksmaskiner. De kommer att sköta om service och underhåll av anläggningen och ta hand om det inkapslade filtermaterialet som binder fosforn i avloppsvattnet. Samarbetet med maskinringen innebär att materialet återvinns och används direkt i jordbruket och fosforn kommer till användning som näring.
http://www.kenrex.se/Avloppsrening-2548.asp

Förstudie återföring av slam till Rörflensodlingar

En förstudie har påbörjats för att utreda återföring av slamfraktioner från reningsverk, svartvatten och enskilda avlopp i Umeå och Skellefteå till drygt 400 ha rörflensodlingar som har etablerats av ett 25-tal lantbrukare i Västerbotten. Beställare är maskinringen i Vindeln och projektet ingår i ett större projekt "Bioenergigårdar i ett nytt Landskap".

Nya tjänster

Nandorf miljökonsult erbjuder nu besiktning av slamavskiljare och distansrådgivning för enskilt avlopp!

Besiktning av slamavskiljare (trekammarbrunn)

Ungefär hälften av alla Sveriges enskilda avlopp är i dåligt skick och kommer att behöva rustas upp de närmaste åren. I många fall är det oftast infiltrationen eller markbädden som behöver renoveras men slamavskiljaren är i bra skick och kan fortsätta användas i många år till. För att göra en korrekt bedömning av slamavskiljarens kondition kan jag hjälpa dig med en besiktning av slamavskiljaren enligt svensk standard SS 82 56 27. Du som kund ansvarar för att slamavskiljaren töms och renspolas och sedan görs en okulär besiktning av innerväggarna samt ett sjunktest för att undersöka om det finns sprickor och ev läckage som behöver åtgärdas. I besiktningen ingår en rapport om slamavskiljarens status till miljökontoret.


Distansrådgivning

Nandorf Miljökonsult kan nu erbjuda rådgivning på distans via telefon och internet. Du gör arbetet själv på din tomt men får hjälp med instruktioner via telefon och email. En bedömning görs av din tomt med hjälp av en situationsplan över tomten med utmarkerade dricksvattenbrunnar och bergvärmetäkter samt höjdnivåer på tomten. Ett förslag görs till placering och plats för provgropar. Du gräver provgroparna och tar bilder av jordprofilen och mäter upp grundvattennivån i groparna. Jag gör en bedömning av bilderna och anger i vilka skikt proverna ska tas ut. Du skickar prover till ett marklaboratorium och skickar resultatet till mig för bedömning och dimensionering. Alternativt görs en bedömning av markens infiltrationsförmåga via ett perkolationstest som mäter vattnets sjunktid i tre stycken mindre gropar. En bedömning görs av aktuell grundvattennivå och högsta grundvattennivå. Du får sedan en teknisk beskrivning med dimensioneringsråd och anvisningar för din avloppsanläggning.


GIS och avlopp i Umeå kommun

GIS (Geografiska Informations System är ett mycket kraftfullt verktyg som kan tillämpas på många olika områden.
Umeå kommun har tagit fram en sökbar GIS-karta över alla områden i kommunen och gränser för normal och hög
skyddsnivå finns utmarkerade på kartan samt vattenskyddsområden och natura 2000 områden. En fastighetsägare
kan enkelt söka reda på sin fastighet och lokalisera vilket område som fastigheten ligger inom. Umeå kommuns GIS-karta hittar ni enkelt på hemsidan under bygga och bo, miljö, fliken miljö och hälsoskyddd, fliken avlopp och längst ner på sidan.

Jag tillsammans med kommuns limnolog och biolog tog fram underlaget, ca 30 års samlade sjödata och utvärderade olika parameterar och beräknade avrinningsområdens yta m.m. för att få fram vilka sjöar och känsliga områden som var i behov av utökat skydd. Vi tog fram GIS-kartor som låg till underlag för den karta som nu finns på webben. Avrinningsområdenas gränser utgjorde grunden i hela arbetet. Med hjälp av GIS beräknade vi ytan för olika slag av markanvändning och omsättningstiden i alla sjöar beräknades. Vi gjorde en klassificering av alla känsliga sjöar och vattendrag utifrån fosfor, klorofyll och siktdjup med hjälp av bedömningsgrunder från naturvårdsverket.

Umeå kommun hade kanske ett bättre underlag än många andra kommuner men jag tror att det ändå skulle gå att göra samma sak i många andra kommuner om en plan gjordes upp för provtagning av känsliga sjöar och vattendrag för att få fram ett bra beslutsunderlag. Efter att underlagsmaterialet togs fram var miljökontoret väldigt snabba med att ta fram nya rutiner och blanketter och de nya allmänna råden började tillämpas sommaren 2008. I år har skett en hel del utåtriktade aktiviteter som maskinentreprenörernas avloppsutbildning, jag har medverkat i en avloppsutbildning med Miljö- och hälsoskyddskontoret och Gröna Navet på lantbruksgymnasiet i Forslunda, en teknikdag har hållits 4 juni samt en minimässa med små avlopp i samband med teknikdagen.

Ha en riktigt skön sommar / Emanuel Nandorf

Split Box - en hybrid mellan värmepump och avlopp

Tänkte skriva lite om en ny intressant teknik som utvecklas i Sollefteå i Norrland. Produkten kallas Splitbox är en hybrid mellan en enskild avloppsanläggning och en värmepump. Splitbox-villa är ett energi- och miljösystem som utformats för att klara en fastighets total energibehov i kombination med teknik för ventilation, värmeåtervinning och hantering av vatten och avlopp. Frånluft för värmeåtervinning tas så långt som möjligt ut från badrum och kök via avloppsledningarna. I Splitbox villa ingår normalt en värmepump. Återvinning av energi sker även från BDT-vatten. Tillsammans med återvinning av energi från torkprocessen utnyttjas återvinningen energiinnehåll till värmepumpens kalla sida.

Organsikt köksavfall mals ner i en avfallskvarn. WC-avloppet separeras i två fraktioner. Fekalier och det organiska köksavfallet behandlas i en särskild torkprocess med hygienisering. Urin hanteras i en mineraliseringsprocess, där kväve och fosfor reduceras och binds till mer än 90 % i processens torrsubstans.

Under två år har fälttester av två splitbox system installerade i en villa i Sundsvall och i Umeå genomförts. Företaget Split Vision AB www.splitvision.se  planerar att seritillverka anläggningen under hösten 2009. En mycket intressant utveckling där en energi och avlopp förenas i ett gemensamt integrerat system.
Så fungerar ett vakuum system

 Så går det till

1. SPOLA TOALETTEN
När man trycker på spolknappen spolas toaletten och avfallet transporteras
sekundsnabbt ut till vakuumenheten på
tanken. Tyst och snabbt.

2. VIA AVLOPPSLEDNINGEN
Avfallet förs blixtsnabbt genom en 50 mm avloppsledning i marken. Ledningen ligger alltid tom, vilket gör att det inte kan
frysa. Ledningen kan ligga grunt och är för säkerhets skull försedd med en värmekabel,
som kan användas om en ispropp ändå skulle uppstå.

3. TILL VAKUUMENHETEN
Avfallet hamnar i vakuumenheten, som är aktiv i cirka 5 sekunder, sedan faller det
ner i tanken. Vakuumenheten används endast under dessa sekunder. Tornet med
vakuumenheten sticker upp, så att den är lättåtkomlig.

4. NER I TANKEN
Tanken på 3 000 liter ligger nergrävd på tomten, helst nära vägen så att tankbilen
enkelt kommer åt att tömma. Tömning sker normalt en gång per år för en normalfamilj

Så fungerar Wostmans vakuumtoalett:  1. SPOLA TOALETTEN När man trycker på spolknappen spolas toaletten och avfallet transporteras sekundsnabbt ut till vakuumenheten på tanken. Tyst och snabbt.  2. VIA AVLOPPSLEDNINGEN Avfallet förs blixtsnabbt genom en 50 mm avloppsledning i marken. Ledningen ligger alltid tom, vilket gör att det inte kan frysa. Ledningen kan ligga grunt och är för säkerhets skull försedd med en värmekabel, som kan användas om en ispropp ändå skulle uppstå.    3. TILL VAKUUMENHETEN Avfallet hamnar i vakuumenheten, som är aktiv i cirka 5 sekunder, sedan faller det ner i tanken. Vakuumenheten används endast under dessa sekunder. Tornet med vakuumenheten sticker upp, så att den är lättåtkomlig.  4. NER I TANKEN Tanken på 3 000 liter ligger nergrävd på tomten, helst nära vägen så att tankbilen enkelt kommer åt att tömma. Tömning sker normalt en gång per år för en normalfamilj

Enklare med sorterande system

Nu är det snart juni och det grävs för fullt ute i sommarstugorna på vissa håll. På marknaden kommer en mängd olika minireningsverk med färgglada och lockande broschyrer. Minireningsverk innehåller varierande mängder teknik och kräver ofta en efterrening för att klara reningen av bakterier. Ofta kan dessa lösningar bli ganska kostnadskrävande då de kräver serviceavtal, fällningskemikalier och el för att fungera. Det finns numera bra lösningar som är betydligt enklare att sköta och med en lägre driftskostnad. Infiltrationer klara ju kraven för normal skyddsnivå men inte markbäddar.

En markbädd kan kompletteras med en urinseparerande toalett och då klarar den normal skyddsnivå En urinseparerande toalett har ett tvådelat fack där urin leds till en särskild tank där det lagras minst en månad för att hygieniseras. Det övriga svartvattnet går till trekammarbrunnen och markbädden.

Om markbädden kompletteras med en vakuumtoalett till sluten tank klarar anläggningen hög skyddsnivå. En modern snålspolande vakuumtoalett spolar inte mer än ca 0,5 liter per spolning och för ett hushåll med två personer blir det inte mer än ca en tömning per år av en tre kubikmeters tank.

Dessa olika sorterande lösningar finns det mer av på Wostmans Ecologi, s hemsida www.wostman.se
Wostman har specialiserat sig på sorterande lösningar som innebär enkelhet, lite teknik, inga konstgjorda tillsatser, god återvinning av näringsämnen och låga driftskostnader.

Markbädd

En infiltration som är färdig att övertäckas med singel och återfyllnadsjord

En markbädd som är färdig att täckas över med singel och återfyllnadsjord. Markbädden har till skillnad från en infiltration ett uppbyggt sandlager på 40-80 cm under singellagret på bilden och ett dräneringsrör under sandlagret
som leder bort det renade avloppsvattnet till en utloppsbrunn och ofta vidare till ett utloppsdike i närheten.

Viktigt att tänka på vid anläggning av nytt avlopp

Att anlägga ett nytt avlopp är numera ganska komplicerat. Jag tänkte beskriva lite vad jag tittar på när jag är ute på besök hos en fastighetsägare. Till att börja med så måste jag konsultera med kommunen vilken skyddsnivå som gäller för ditt område. Umeå kommun är indelad i normal och hög skyddsnivå. Lite kort så innebär hög skyddsnivå 90 % reduktion av fosfor och BOD7 som är ett näringsämne respektive ett mått på mängden syreförbrukande ämnen i vattnet, och 50 % reduktion av kväve som också är ett näringsämne. Normal skyddsnivå innebär 70 % reduktion av fosfor, 90 % reduktion av BOD7 och att kväve bör reduceras med 50 %. Fosfor är det näringsämne som begränsar produktionen av alger i våra sjöar och vattendrag, därför är fosfor det viktigaste näringsämnet som man vill plocka bort ur avloppsvattnet och helst återvinna och föra tillbaks till kretsloppet och att t.ex använda i jord- eller skogsbruket.

Tomtens förutsättningar, storlek och topografi styr i hög grad vilket avlopp som blir aktuellt för din tomt. Grundvattennivån avgör på vilken höjd infiltrationen hamnar på och då menar jag framförallt den högsta grundvattennivån. Den måste man lokalisera genom att titta på jordprofilen i en provgrop. Kommunen ställer krav på två provgropar på ca 2 m djup där infiltrationen ska anläggas. Spridarören ska ligga minst 1 m avanför högsta grundvattennivån.

I provgropen tas sedan ut ett jordprov som sedan siktas och analyseras på den procentuella fördelningen av olika kornstorlekar. Fördelningen av olika kornstorlekar avgör i vilken grad marken kan dränera bort det vatten som tillförs från din avloppsanläggning och avgör också vilken yta infiltrationen ska ha för att vattnet ska kunna sjunka undan tillräckligt snabbt.

De vanligaste problemen med en avloppsanläggning är att den ligger för lågt, grundvattenytan tränger upp i infiltrationen, för lite luft och syre tillförs de mikroorganismer som finns i infiltrationen och som bryter ner föroreningarna. Slarv med att tömma trekammarbrunnen vilket gör att slamflykt riskeras från trekammarbrunnen och riskerar att sätta igen spridarrören som ligger efter trekammarbrunnen och ovanpå infiltrationsbädden.

Ofta undviker du många problem och fallgropar genom att anlita en konsult vid bedömning av grundvattennivåer, siktanalys och dimensionerng m.m.


Våren är här

Avloppsanläggningen som ligger bakom huset är för många något brunnslock som ligger någonstans på gräsmattan och sen vet man inte riktigt vad som händer sen eller var det mynnar ut någonstans. Nya regler har nu kommit för små avloppsanläggningar från och med 1 Juli 2008 vilket gör att det inte längre är lika enkelt att anlägga avlopp som förr och kraven har ökat på reningen av avloppsvattnet. De nya kraven kräver en mängd olika avloppslösningar för villaägare som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.


I många områden räcker det inte längre med gamla traditionella infiltrationer eller markbäddar utan kommunen övergår istället till funktionskrav. En avloppsanläggning ska klara hög skyddsnivå eller normal skyddsnivå där krav ställs på 90 % respektive 70 % fosforrening. Det kan då bli aktuellt med t.ex. en fosforfälla efter en markbädd eller ett minireningsverk i ett område med hög skyddsnivå. Ett alternativ är också att ansluta en snålspolande toalett till en sluten tank.


Små avlopp bidrar i högsta grad till övergödningen genom utsläpp av näringsämnen som fosfor och kväve till sjöar, vattendrag och Östersjön. Det är därför viktigt att speciellt gamla avlopp åtgärdas så utsläppen minskar som bidrar till algblomning och fiskdöd m.m.


Många villaägare tycker inte att avlopp är speciellt roligt och det tar ganska mycket tid att planera en avloppsanläggning och välja rätt utrustning och teknik. Det finns en mängd olika produkter och tillverkare att välja på vilket kan göra dig som villaägare frusterad. Viktigt att tänka på vid anläggande en avloppsanläggning är grundvattennivåer, markens kornstorleksfördelning, skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar mm.


Nytt för i år är också ROT-avdraget där du kan få 50 % rabatt på arbetet din grävare utför vid anläggning av avloppsanläggningen. Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätt.


Ny blogg som små avlopp

Hej

Denna blogg är skapad av företaget Nandorf Miljökonsult och är tänkt att vara ett diskussionsforum om små avlopp. Nya regler för små avlopp håller på att införas i många kommuner och man har ersatt teknikkrav med funktionskrav, t.ex. om det är normal skyddsnivå måste din avloppsanläggning rena 70 % fosfor och då har du möjlighet att välja mellan flera olika typer av anläggningar jämfört med tidigare då kommunen angav markbädd eller infiltration. Detta innebär att du som fastighetsägare har väldigt mycket att sätta dig in i och därför har jag startat denna blogg i syfte att skapa ett diskussionsforum för husägare. Vill du besöka min hemsida är adressen www.miljokonsult.nu. Jag som driver företaget heter Emanuel Nandorf. Välkommen att skriva inlägg på bloggen.

Välkommen till min nya blogg!

Välkommen att skriva ditt inlägg om tankar och funderingar kring minieningsverk, infiltrationer och trekammarbrunnar m.m.

RSS 2.0