GIS och avlopp i Umeå kommun

GIS (Geografiska Informations System är ett mycket kraftfullt verktyg som kan tillämpas på många olika områden.
Umeå kommun har tagit fram en sökbar GIS-karta över alla områden i kommunen och gränser för normal och hög
skyddsnivå finns utmarkerade på kartan samt vattenskyddsområden och natura 2000 områden. En fastighetsägare
kan enkelt söka reda på sin fastighet och lokalisera vilket område som fastigheten ligger inom. Umeå kommuns GIS-karta hittar ni enkelt på hemsidan under bygga och bo, miljö, fliken miljö och hälsoskyddd, fliken avlopp och längst ner på sidan.

Jag tillsammans med kommuns limnolog och biolog tog fram underlaget, ca 30 års samlade sjödata och utvärderade olika parameterar och beräknade avrinningsområdens yta m.m. för att få fram vilka sjöar och känsliga områden som var i behov av utökat skydd. Vi tog fram GIS-kartor som låg till underlag för den karta som nu finns på webben. Avrinningsområdenas gränser utgjorde grunden i hela arbetet. Med hjälp av GIS beräknade vi ytan för olika slag av markanvändning och omsättningstiden i alla sjöar beräknades. Vi gjorde en klassificering av alla känsliga sjöar och vattendrag utifrån fosfor, klorofyll och siktdjup med hjälp av bedömningsgrunder från naturvårdsverket.

Umeå kommun hade kanske ett bättre underlag än många andra kommuner men jag tror att det ändå skulle gå att göra samma sak i många andra kommuner om en plan gjordes upp för provtagning av känsliga sjöar och vattendrag för att få fram ett bra beslutsunderlag. Efter att underlagsmaterialet togs fram var miljökontoret väldigt snabba med att ta fram nya rutiner och blanketter och de nya allmänna råden började tillämpas sommaren 2008. I år har skett en hel del utåtriktade aktiviteter som maskinentreprenörernas avloppsutbildning, jag har medverkat i en avloppsutbildning med Miljö- och hälsoskyddskontoret och Gröna Navet på lantbruksgymnasiet i Forslunda, en teknikdag har hållits 4 juni samt en minimässa med små avlopp i samband med teknikdagen.

Ha en riktigt skön sommar / Emanuel Nandorf

Split Box - en hybrid mellan värmepump och avlopp

Tänkte skriva lite om en ny intressant teknik som utvecklas i Sollefteå i Norrland. Produkten kallas Splitbox är en hybrid mellan en enskild avloppsanläggning och en värmepump. Splitbox-villa är ett energi- och miljösystem som utformats för att klara en fastighets total energibehov i kombination med teknik för ventilation, värmeåtervinning och hantering av vatten och avlopp. Frånluft för värmeåtervinning tas så långt som möjligt ut från badrum och kök via avloppsledningarna. I Splitbox villa ingår normalt en värmepump. Återvinning av energi sker även från BDT-vatten. Tillsammans med återvinning av energi från torkprocessen utnyttjas återvinningen energiinnehåll till värmepumpens kalla sida.

Organsikt köksavfall mals ner i en avfallskvarn. WC-avloppet separeras i två fraktioner. Fekalier och det organiska köksavfallet behandlas i en särskild torkprocess med hygienisering. Urin hanteras i en mineraliseringsprocess, där kväve och fosfor reduceras och binds till mer än 90 % i processens torrsubstans.

Under två år har fälttester av två splitbox system installerade i en villa i Sundsvall och i Umeå genomförts. Företaget Split Vision AB www.splitvision.se  planerar att seritillverka anläggningen under hösten 2009. En mycket intressant utveckling där en energi och avlopp förenas i ett gemensamt integrerat system.
RSS 2.0