Markbädd

En infiltration som är färdig att övertäckas med singel och återfyllnadsjord

En markbädd som är färdig att täckas över med singel och återfyllnadsjord. Markbädden har till skillnad från en infiltration ett uppbyggt sandlager på 40-80 cm under singellagret på bilden och ett dräneringsrör under sandlagret
som leder bort det renade avloppsvattnet till en utloppsbrunn och ofta vidare till ett utloppsdike i närheten.

Viktigt att tänka på vid anläggning av nytt avlopp

Att anlägga ett nytt avlopp är numera ganska komplicerat. Jag tänkte beskriva lite vad jag tittar på när jag är ute på besök hos en fastighetsägare. Till att börja med så måste jag konsultera med kommunen vilken skyddsnivå som gäller för ditt område. Umeå kommun är indelad i normal och hög skyddsnivå. Lite kort så innebär hög skyddsnivå 90 % reduktion av fosfor och BOD7 som är ett näringsämne respektive ett mått på mängden syreförbrukande ämnen i vattnet, och 50 % reduktion av kväve som också är ett näringsämne. Normal skyddsnivå innebär 70 % reduktion av fosfor, 90 % reduktion av BOD7 och att kväve bör reduceras med 50 %. Fosfor är det näringsämne som begränsar produktionen av alger i våra sjöar och vattendrag, därför är fosfor det viktigaste näringsämnet som man vill plocka bort ur avloppsvattnet och helst återvinna och föra tillbaks till kretsloppet och att t.ex använda i jord- eller skogsbruket.

Tomtens förutsättningar, storlek och topografi styr i hög grad vilket avlopp som blir aktuellt för din tomt. Grundvattennivån avgör på vilken höjd infiltrationen hamnar på och då menar jag framförallt den högsta grundvattennivån. Den måste man lokalisera genom att titta på jordprofilen i en provgrop. Kommunen ställer krav på två provgropar på ca 2 m djup där infiltrationen ska anläggas. Spridarören ska ligga minst 1 m avanför högsta grundvattennivån.

I provgropen tas sedan ut ett jordprov som sedan siktas och analyseras på den procentuella fördelningen av olika kornstorlekar. Fördelningen av olika kornstorlekar avgör i vilken grad marken kan dränera bort det vatten som tillförs från din avloppsanläggning och avgör också vilken yta infiltrationen ska ha för att vattnet ska kunna sjunka undan tillräckligt snabbt.

De vanligaste problemen med en avloppsanläggning är att den ligger för lågt, grundvattenytan tränger upp i infiltrationen, för lite luft och syre tillförs de mikroorganismer som finns i infiltrationen och som bryter ner föroreningarna. Slarv med att tömma trekammarbrunnen vilket gör att slamflykt riskeras från trekammarbrunnen och riskerar att sätta igen spridarrören som ligger efter trekammarbrunnen och ovanpå infiltrationsbädden.

Ofta undviker du många problem och fallgropar genom att anlita en konsult vid bedömning av grundvattennivåer, siktanalys och dimensionerng m.m.


Våren är här

Avloppsanläggningen som ligger bakom huset är för många något brunnslock som ligger någonstans på gräsmattan och sen vet man inte riktigt vad som händer sen eller var det mynnar ut någonstans. Nya regler har nu kommit för små avloppsanläggningar från och med 1 Juli 2008 vilket gör att det inte längre är lika enkelt att anlägga avlopp som förr och kraven har ökat på reningen av avloppsvattnet. De nya kraven kräver en mängd olika avloppslösningar för villaägare som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.


I många områden räcker det inte längre med gamla traditionella infiltrationer eller markbäddar utan kommunen övergår istället till funktionskrav. En avloppsanläggning ska klara hög skyddsnivå eller normal skyddsnivå där krav ställs på 90 % respektive 70 % fosforrening. Det kan då bli aktuellt med t.ex. en fosforfälla efter en markbädd eller ett minireningsverk i ett område med hög skyddsnivå. Ett alternativ är också att ansluta en snålspolande toalett till en sluten tank.


Små avlopp bidrar i högsta grad till övergödningen genom utsläpp av näringsämnen som fosfor och kväve till sjöar, vattendrag och Östersjön. Det är därför viktigt att speciellt gamla avlopp åtgärdas så utsläppen minskar som bidrar till algblomning och fiskdöd m.m.


Många villaägare tycker inte att avlopp är speciellt roligt och det tar ganska mycket tid att planera en avloppsanläggning och välja rätt utrustning och teknik. Det finns en mängd olika produkter och tillverkare att välja på vilket kan göra dig som villaägare frusterad. Viktigt att tänka på vid anläggande en avloppsanläggning är grundvattennivåer, markens kornstorleksfördelning, skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar mm.


Nytt för i år är också ROT-avdraget där du kan få 50 % rabatt på arbetet din grävare utför vid anläggning av avloppsanläggningen. Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätt.


Ny blogg som små avlopp

Hej

Denna blogg är skapad av företaget Nandorf Miljökonsult och är tänkt att vara ett diskussionsforum om små avlopp. Nya regler för små avlopp håller på att införas i många kommuner och man har ersatt teknikkrav med funktionskrav, t.ex. om det är normal skyddsnivå måste din avloppsanläggning rena 70 % fosfor och då har du möjlighet att välja mellan flera olika typer av anläggningar jämfört med tidigare då kommunen angav markbädd eller infiltration. Detta innebär att du som fastighetsägare har väldigt mycket att sätta dig in i och därför har jag startat denna blogg i syfte att skapa ett diskussionsforum för husägare. Vill du besöka min hemsida är adressen www.miljokonsult.nu. Jag som driver företaget heter Emanuel Nandorf. Välkommen att skriva inlägg på bloggen.

Välkommen till min nya blogg!

Välkommen att skriva ditt inlägg om tankar och funderingar kring minieningsverk, infiltrationer och trekammarbrunnar m.m.

RSS 2.0